Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informuję, że:
1. Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i środki przetwarzania danych osobowych, które powierzają nam Państwo, jest Agencja – Biuro Ubezpieczeń Grzegorz Grabowski, ul. Warszawska 9 lok. 7, 15-062 Białystok
2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną powierzonych nam danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem:
e-mail: grabowski.ubezpieczenia@wp.pl
lub
pod adresem wskazanym w pkt. 1
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania, tym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora:
– Zawarcie i wykonywanie umowy, w tym kontaktowanie się z kontrahentem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO
– Rozpatrywanie skarg i reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
– Prowadzenie działań marketingowych własnych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– prowadzenie działań marketingowych usług własnych, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie udzielonych zgód na wykorzystanie adresów e-mail lub numerów telefonów,
– Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, obsługa innych wniosków kierowanych do nas bez względu na sposób ich złożenia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
– udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i wnioski, w tym przechowywanie newralgicznych zgłoszeń i wniosków, jak również odpowiedzi na nie, celem zachowania zasady rozliczalności
4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Powierzane mi dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Odbiorcy danych
Powierzone nam dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
· podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, o ile wymaga tego współpraca z Państwem
· bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
· organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
· podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
· podmiotom wspierającym nas w prowadzonej przez nas działalności na nasze zlecenie, jak np. biuro rachunkowe.
6. Czas przechowywania danych osobowych
Administrator przechowuje dokumenty zawierających dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do zachowania zasady rozliczalności.
– Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach- do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
– Dokumenty rozliczeniowe- księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
– Dokumenty związane z rękojmią- dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
– Dane dla celów marketingowych- w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
– W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
– Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego- przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych i dobrowolność podania danych osobowych
Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prawidłowej ich realizacji, jak również do rozliczenia prowadzonej przez nas działalności.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Polityka cookies

Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.

Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor strony, wie jak wielu użytkowników na nią zagląda, co konkretnie czytają, oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać tę stronę.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Google Chrome

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki.

Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Mozilla Firefox

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Microsoft Internet Explorer

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywaności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Opera

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

Apple Safari

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjne